phương pháp vận chuyển cốt liệu từ mỏ đá đến nhà máy nghiền