mục đích giảm hệ thống trọng lượng trong nhà máy than