bao nhiêu tuổi hoffman làm cho mỗi tập của cơn sốt vàng